Seamless for DMIS Version 0.0.65.0.3วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 01/03/2023
version :
0.0.65.0.3
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
ออกฏีกา - สร้างเอกสารเบิกจ่ายแบบไม่มีสัญญา
 • แก้ไข สามารถส่งเรียกเงินคืนในกรณีเลขประมาณเท่ากับศูนย์
Seamless for DMIS Version 0.0.65.0.2วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 28/02/2023
version :
0.0.65.0.2
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
ออกฏีกา - สร้างเอกสารเบิกจ่ายแบบไม่มีสัญญา
 • แก้ไข ไม่ต้องตรวจสอบ เลขงบประมาณ จาก smtws
Seamless for DMIS Version 0.0.65.0.1วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 19/12/2022
version :
0.0.65.0.1
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Admin
 • -
Function Config
 • แก้ไข config url dmis-seamless-ws
Seamless for DMIS Version 0.0.65.0.0วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 01/11/2022
version :
0.0.65.0.0
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Admin
 • -
Function Config
 • -
Function Import
 • ปรับให้สามารถเปลี่ยนโครงการได้
Function 2nd Adjudication
 • ปรับให้สามารถเปลี่ยนโครงการได้
 • ตรวจสอบข้อมูล อนุมัติรายการผ่านหน้าจอและ Excel
Function REP
 • ปรับให้สามารถเปลี่ยนโครงการได้
Function PETTITION
 • ปรับให้สามารถเปลี่ยนโครงการได้
 • เพิ่มการแบ่งตัดจ่ายรูปแบบใหม่
 • ปรับการเรียกใช้ Webservice ใหม่
Function APPEAL
 • -
Seamless for DMIS Version 0.0.64.1.3วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 30/09/2021
version :
0.0.64.1.3
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Admin
 • -
Function Config
 • -
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • ปรับปรุงเงื่อนไข การพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ
 • แก้ไขหมายเหตุเพิ่มเติมกรณีเลือกอื่นๆ การพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ
Function REP
 • -
Function PETTITION
 • -
Function APPEAL
 • -
Seamless for DMIS Version 0.0.64.1.2วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 20/05/2021
version :
0.0.64.1.2
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Admin
 • -
Function Config
 • -
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • Audit ผลการอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ระบบบริการฝากครรภ์
 • Audit ผลการอนุมัติ/ไม่อนุมัติ และ Import / Export ระบบบริการฝากครรภ์
 • รายงานผลการอนุมัติ/ไม่อนุมัติ (Audit) ระบบบริการฝากครรภ์
 • Audit ผลการอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ระบบบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • Audit ผลการอนุมัติ/ไม่อนุมัติ และ Import / Export ระบบบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • รายงานผลการอนุมัติ/ไม่อนุมัติ (Audit) ระบบบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
Function REP
 • รายงาน REP แบบ SUMMARY (Audit) ระบบบริการฝากครรภ์
 • รายงาน REP แบบ INDIVIDUAL (Audit) ระบบบริการฝากครรภ์
 • รายงาน REP แบบ SUMMARY (Audit) ระบบบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • รายงาน REP แบบ INDIVIDUAL (Audit) ระบบบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
Function PETTITION
 • -
Function APPEAL
 • -
Seamless for DMIS Version 0.0.64.1.1วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 12/05/2021
version :
0.0.64.1.1
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Admin
 • -
Function Config
 • -
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • Audit ผลการอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
 • Audit ผลการอนุมัติ/ไม่อนุมัติ และ Import / Export ระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
 • รายงานผลการอนุมัติ/ไม่อนุมัติ (Audit) ระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
Function REP
 • รายงาน REP แบบ SUMMARY (Audit) ระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
 • รายงาน REP แบบ INDIVIDUAL (Audit) ระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
Function PETTITION
 • ออกฎีกากรณีเรียกคืนเงิน (Audit)
 • ออกรายงานกรณีเรียกคืนเงิน (Audit) (xlsx)
 • ออกรายงานกรณีเรียกคืนเงิน (Audit) (pdf)
Function APPEAL
 • -
Seamless for DMIS Version 0.0.63.0.8วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 19/08/2020
version :
0.0.63.0.8
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Admin
 • -
Function Config
 • -
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • -
Function REP
 • -
Function PETTITION
 • ออกฎีกากรณีเรียกคืนเงิน ระบบบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ออกรายงานกรณีเรียกคืนเงิน(xlsx) ระบบบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ออกรายงานกรณีเรียกคืนเงิน(pdf) ระบบบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
Function APPEAL
 • -
Seamless for DMIS Version 0.0.63.0.7วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 23/06/2020
version :
0.0.63.0.7
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Admin
 • test
Function Config
 • -
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • -
Function REP
 • -
Function PETTITION
 • -
Function APPEAL
 • -
Seamless for DMIS Version 0.0.63.0.6วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 18/06/2020
version :
0.0.63.0.6
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Admin
 • -
Function Config
 • -
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • -
Function REP
 • -
Function PETTITION
 • 1. แก้ไขการตรวจสอบข้อมูลใน web server จากเดิมสามารถออกฏีกาได้เฉพาะกรณีขอเบิก ให้สามารถเรียกเงินคืนได้
 • 2. แก้ไขการตรวจสอบข้อมูลใน oracle store ให้สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการเรียกเงินคืนได้
 • 3. กรณีการตรวจสอบข้อมูลใน oracle store จะสามารถค้นหาข้อมูลการเรียกเงินคืนได้เฉพาะ ระบบบริการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่ เท่านั้น
Function APPEAL
 • -
Seamless for DMIS Version 0.0.50วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 26/07/2018
version :
0.0.50
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Admin
 • -
Function Config
 • -
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • -
Function REP
 • 1. รายงาน REP แบบ SUMMARY เพิ่ม Download excel PERIOD
 • 2. ปรับปรุงการออกรายงานให้ดีขึ้น โดยใช้ POI xlsx
 • 3. เพิ่ม Param PERIOD SUMMARY, SUMMARY_FULL
Function PETTITION
 • -
Function APPEAL
 • -
Seamless for DMIS Version 0.0.49วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 05/07/2018
version :
0.0.49
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Admin
 • -
Function Config
 • -
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • -
Function REP
 • ปรับปรุงการออกรายงานให้ดีขึ้น โดยใช้ POI xlsx
Function PETTITION
 • -
Function APPEAL
 • -
Seamless for DMIS Version 0.0.48วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 28/03/2018
version :
0.0.48
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Admin
 • -
Function Config
 • -
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • -
Function REP
 • รายงาน REP แบบ SUMMARY เพิ่ม Download excel PERIOD
Function PETTITION
 • -
Function APPEAL
 • -
Seamless for DMIS Version 0.0.47วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 10/10/2017
version :
0.0.47
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Admin
 • -
Function Config
 • -
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • -
Function REP
 • รายงาน REP แบบ INDIVIDUAL แก้ไข Condition Search กรอก VCTID,NAPNumbe,PID ไม่ validation ปี/เดือน
Function PETTITION
 • -
Function APPEAL
 • -
Seamless for DMIS Version 0.0.46วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 28/09/2017
version :
0.0.46
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Admin
 • -
Function Config
 • -
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • -
Function REP
 • -
Function PETTITION
 • -
Function APPEAL
 • ปรับให้หน้ายื่นอุทธรณ์ จะสามารถเข้าได้เฉพาะผู้มีสิทธิโรงพยาบาล(H)เท่านั้น
Seamless for DMIS Version 0.0.45วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 25/09/2017
version :
0.0.45
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Admin
 • -
Function Config
 • -
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • -
Function REP
 • -
Function PETTITION
 • -
Function APPEAL
 • เพิ่ม Function การทำงาน Import และ Export ข้อมูลอุทธรณ์
Seamless for DMIS Version 0.0.44วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 11/09/2017
version :
0.0.44
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Admin
 • -
Function Config
 • -
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • เพิ่มปุ่มดูข้อมูลในหน้าอุทธรณ์ pop-up แสดงข้อมูลและดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ
Function REP
 • เพิ่มสลับสี column ในหน้า Rep Detail กรณีข้อมูลอุทธรณ์
Function PETTITION
 • -
Function APPEAL
 • -
Seamless for DMIS Version 0.0.43วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 06/09/2017
version :
0.0.43
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Admin
 • -
Function Config
 • -
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • -
Function REP
 • เพิ่ม PAY_TYPE
Function PETTITION
 • -
Function APPEAL
 • เพิ่ม function appeal request เพื่อทำการบันทึกข้อมูลยื่นขออุทธรณ์
Seamless for DMIS Version 0.0.42วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 01/09/2017
version :
0.0.42
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Admin
 • Log แผนประมวลผลอัตโนมัติ
Function Config
 • -
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • เพิ่ม PAY_TYPE
Function REP
 • -
Function PETTITION
 • -
Seamless for DMIS Version 0.0.41วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 18/08/2017
version :
0.0.41
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Admin
 • แผนประมวลผลอัตโนมัติ
 • LOGIN เก็บลง LOG
Function Config
 • -
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • -
Function REP
 • ออก REP แบบ MANUAL
Function PETTITION
 • -
Seamless for DMIS Version 0.0.40วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 03/08/2017
version :
0.0.40
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Admin
 • -
Function Config
 • -
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • -
Function REP
 • -
Function PETTITION
 • ปุ่ม คัดกรอกงหน่วยบริการ เพื่มเงื่อนไขกรอง hcode (แสดง/ไม่แสดง)
Seamless for DMIS Version 0.0.39วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 18/07/2017
version :
0.0.39
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Admin
 • -
Function Config
 • -
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • -
Function REP
 • REP INIVIDUAL เพิ่มปุ่มออกรายงาน ฟอนต์ปกติ ตัด filter
Function PETTITION
 • -
Seamless for DMIS Version 0.0.38วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 07/07/2017
version :
0.0.38
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Admin
 • -
Function Config
 • -
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • -
Function REP
 • แก้ไข รายงาน REP Inividual by kan,dmis.css
Function PETTITION
 • -
Seamless for DMIS Version 0.0.37วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 05/07/2017
version :
0.0.37
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Admin
 • -
Function Config
 • -
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • -
Function REP
 • -
Function PETTITION
 • 1. Package PCK_DMIS_REP.PROC_INS_PETITION_TMP
 • 2. Package PCK_DMIS_MASTER.PROC_QR_BUDGETCDDE
 • 3. Alter Table DMIS_T_PETITION_TEMP ADD column 'BUREAU_ID' VARCHAR2(10)
Seamless for DMIS Version 0.0.36วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 28/06/2017
version :
0.0.36
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Admin
 • -
Function Config
 • ปรับแก้หน้าจอจัดการเลขงบประมาณ
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • -
Function REP
 • -
Function PETTITION
 • แก้ไข popup คัดกรองหน่วยบริการ
Seamless for DMIS Version 0.0.35วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 21/06/2017
version :
0.0.35
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Admin
 • -
Function Config
 • ปรับแก้หน้าจอจัดการเลขงบประมาณ
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • -
Function REP
 • -
Function PETTITION
 • -
Seamless for DMIS Version 0.0.34วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 15/06/2017
version :
0.0.34
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Admin
 • -
Function Config
 • ปรับเพิ่ม menu จัดการเลขงบประมาณ
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • -
Function REP
 • -
Function PETTITION
 • -
Seamless for DMIS Version 0.0.33วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 02/06/2017
version :
0.0.33
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Admin
 • เพิ่มเมนูจัดการไฟล์ดาวน์โหลด
Function Config
 • ปรับหน้ากำหนดรอบการทำงานในส่วนเพิ่มข้อมูลเป็น Dialog
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • -
Function REP
 • -
Function PETTITION
 • -
Seamless for DMIS Version 0.0.32วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 29/05/2017
version :
0.0.32
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Admin
 • -
Function Config
 • -
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • รายงานผลการอนุมัติ/ไม่อนุมัติ เพิ่มปุ่ม ออกรายการ
Function REP
 • -
Function PETTITION
 • -
Seamless for DMIS Version 0.0.31วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 25/05/2017
version :
0.0.31
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Admin
 • -
Function Config
 • เพิ่มหน้าปรับสิทธิแสดงการเข้าใช้แต่ละ Menu
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • -
Function REP
 • -
Function PETTITION
 • -
Seamless for DMIS Version 0.0.30วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 24/05/2017
version :
0.0.30
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Admin
 • -
Function Config
 • -
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • -
Function REP
 • เพิ่ม sheet DENY CODE บน รายงาน Excel Rep Summary.
Function PETTITION
 • -
Seamless for DMIS Version 0.0.29วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 03/05/2017
version :
0.0.29
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Admin
 • -
Function Config
 • ปรับการแสดง favorite icon
Function Import
 • ถ้าเป็น ไม่ complete = 0 คลิก commandLink เพื่อแสดงรายละเอียด
Function 2nd Adjudication
 • ถ้าเลือกปี เดือน ก่อน แล้วไปเลือก กิจกรรม จะทำให้ ปี เดือนที่เลือกหายไป ช่วยแก้ไขให้ ไม่ให้หาย
 • validation การ import โครงการไม่ตรงกับ excel
Function REP
 • -
Function PETTITION
 • -
Seamless for DMIS Version 0.0.28วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 21/04/2017
version :
0.0.28
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Admin
 • แก้ไข log path สำหรับแสดงในหน้า ตรวจสอบ log.
 • แก้ไข path ตรวจสอบ file app.properties และการแสดงผลกรณี key ซ้ำ
Function Config
 • -
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • fixed bug
Function REP
 • -
Function PETTITION
 • fixed bug
Seamless for DMIS Version 0.0.27วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 12/04/2017
version :
0.0.27
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Admin
 • -
Function Config
 • -
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • แก้ไขการ import & export excel file
Function REP
 • -
Function PETTITION
 • -
Seamless for DMIS Version 0.0.26วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 04/04/2017
version :
0.0.26
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Admin
 • เพิ่มหน้า แสดงข้อมูล Log (server.log, DMISWeb_Debug.log, DMISWeb_Error.log)
Function Config
 • -
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • รอบเดือนรับเงื่อนไขปีเพิ่ม Parameter
Function REP
 • -
Function PETTITION
 • Popup REP เพิ่ม filter Remark
Seamless for DMIS Version 0.0.25วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 21/03/2017
version :
0.0.25
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Config
 • -
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • รอบเดือนรับเงื่อนไขปีเพิ่ม Parameter
Function REP
 • -
Function PETTITION
 • -
Seamless for DMIS Version 0.0.24วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 17/03/2017
version :
0.0.24
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Config
 • -
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • แก้ไขการแสดง Group Header Menu เนื่องจากในส่วน Dialog เกิดปัญหาไม่รองรับ
Function REP
 • -
Function PETTITION
 • -
Seamless for DMIS Version 0.0.23วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 10/03/2017
version :
0.0.23
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Config
 • -
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • -
Function REP
 • -
Function PETTITION
 • AbstractDao แก้ PROC_QR_PETITION_TMP เพิ่ม P_PERIOD
Seamless for DMIS Version 0.0.22วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 08/03/2017
version :
0.0.22
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Config
 • -
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • ปรับแก้ไข หน้ารายงานผลการอนุมัติ/ไม่อนุมัติ
Function REP
 • -
Function PETTITION
 • แก้ไขปัญหาการแสดงข้อมูล REP ถ้ามีการบันทึกข้อมูลลง TEMP แล้วเกิดปัญหาต่อไปนี้
 • 1. Connection Network ไม่ได้ ซึ่งยังไม่มีการกดปุ่มบันหรือยกเลิกทำให้มีข้อมูลค้างที่ TEMP
 • 2. Call service E-Form ได้ AVAILABLE = N ทำให้มีข้อมูลค้างที่ TEMP
 • วิธีแก้ไข
 • ถ้า User กดปุ่ม เพิ่มข้อมูล/แก้ไข(สี่เหลี่ยมสีแดง)
 • - ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ TEMP ก่อน ว่ามีหรือใหม่ เพื่อแสดงให้ user ดูว่าทำรายงานค้างอยู่ ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล เพื่อส่งไป e-form
 • - ถ้ามีการส่งข้อมูลที่ e-form แล้วได้ period แต่ AVAILABLE = N and Status = D ต้องส่ง period เดิมอีกครั้ง ว่าข้อมูลชุดนี้เคยส่ง
Seamless for DMIS Version 0.0.21วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 02/03/2017
version :
0.0.21
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Config
 • แก้ไขการแสดงเนื้อหาข่าวตัวอักษรพิเศษ(Html WhiteSpace)ในหน้า Login
 • แก้ไขการแสดงเนื้อหาข่าวรายละเอียดข่าวกรณีไม่ใส่ User/Password ในหน้า Login
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • -
Function REP
 • -
Function PETTITION
 • -
Seamless for DMIS Version 0.0.20วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 21/02/2017
version :
0.0.20
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Config
 • -
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • แก้ไขหน้าจอให้ cosmetic
Function REP
 • -
Function PETTITION
 • -
Seamless for DMIS Version 0.0.19วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 08/02/2017
version :
0.0.19
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Config
 • สร้างหน้าจอ Master Table DMIS_M_PROJ (Add,Edit,Delete,View)
 • แก้ไข format ข้อมูลข่าว
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • แก้ไขเพิ่ม paging ด้านบน
 • ตารางแสดงข้อมูล ถ้ายังไม่กดปุ่มค้นหาไม่ต้องแสดงข้อความ ไม่พบข้อมูล
 • ตารางแสดงข้อมูล scoll bar แบบ Horizontal and Vertical
Function REP
 • -
Function PETTITION
 • -
Seamless for DMIS Version 0.0.18วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 24/01/2017
version :
0.0.18
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Config
 • Add filter url for redirect to login page when url suffix contain .xhtml
 • Add filter data for user type(data from UCDC) province(P)
 • Edit css style for pagination number select
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • file excel Column AD ถึง AF เปลี่ยนเป็น type number
 • กดปุ่ม download ให้ block หน้าจอ
 • ข้อมูลที่แสดง วัน เวลา ให้แก้ไขแสดงแค่ วัน อย่างเดียว (หน้าจอแสดงแต่วัน แต่ file excel แสดง วัน เวลา)
Function REP
 • -
Function PETTITION
 • -
Seamless for DMIS Version 0.0.17วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 19/01/2017
version :
0.0.17
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Config
 • -
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • filter excel
 • highlight Heder ที่ต้องการแก้ไข (สีเหลือง)
Function REP
 • -
Function PETTITION
 • -
Seamless for DMIS Version 0.0.16วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 13/01/2017
version :
0.0.16
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Config
 • -
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • -
Function REP
 • -
Function PETTITION
 • เพิ่ม popup หน้าแรก petition
 • แก้ไข Popup REP
Seamless for DMIS Version 0.0.15วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 10/01/2017
version :
0.0.15
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Config
 • -
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • Fix bug การพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ และ Import / Export
Function REP
 • -
Function PETTITION
 • -
Seamless for DMIS Version 0.0.14วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 04/01/2017
version :
0.0.14
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Config
 • ปรับแก้ login template
 • เพื่มหน้า ปรับปรุงข้อมูลข่าว
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • -
Function REP
 • -
Function PETTITION
 • -
Seamless for DMIS Version 0.0.13วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 30/12/2016
version :
0.0.13
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Config
 • เพิ่มหัวข้อ ข่าวสาร ในหน้าจอเข้าระบบ
 • เพิ่มหัวข้อ download คู่มือการใช้งาน ในหน้าจอเข้าระบบ
 • ปรับแสดงข้อมูลเขต ที่มี NHSO_ZONE เป็นตัวเลขเท่านั้น
 • ปรับแสดงข้อมูลจังหวัด ที่มี PROVINCE_ID เป็นตัวเลขเท่านั้น
 • ปรับแสดงข้อมูลโรงพยาบาล ที่มี HMAIN เป็นตัวเลขเท่านั้น
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • -
Function REP
 • เพิ่มเครื่องหมาย info ในส่วน title panel เพื่อเรียกดูคำอธิบายคอลัมน์ ทีหน้า Summary, Detail, Individual
Function PETTITION
 • -
Seamless for DMIS Version 0.0.12วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 26/12/2016
version :
0.0.12
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Config
 • เพิ่มการลบ schedule transection กรณีที่มีเฉพาะรายการเดียวเพื่อให้สามารถแก้ไขใหม่ได้
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • -
Function REP
 • -
Function PETTITION
 • -
Seamless for DMIS Version 0.0.11วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 23/12/2016
version :
0.0.11
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Config
 • -
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • -
Function REP
 • ปรับรายงาน Rep Summary Excel แสดงข้อมูลรวมยอดรายการที่ท้ายตาราง
Function PETTITION
 • ปรับรายงาน Petition Report แยก Sheet ตามเลขงบประมาณ
Seamless for DMIS Version 0.0.10วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 30/11/2016
version :
0.0.10
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Config
 • -
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • -
Function REP
 • ปรับรายงาน Excel แสดงข้อมูลคำอธิบายชื่อ Column ท้ายตาราง Individual
Function PETTITION
 • แก้ไข รายงานไม่แสดงข้อมูบ (Excel, PDF)
Seamless for DMIS Version 0.0.9วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 23/11/2016
version :
0.0.9
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Config
 • -
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • แก้ไข Excel Import
Function REP
 • -
Function PETTITION
 • fix bug report ckd petition detail
Seamless for DMIS Version 0.0.8วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 22/11/2016
version :
0.0.8
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Config
 • เพิ่มเพิ่มหน้า กำหนดช่วงเวลาดำเนินการ นำเข้าข้อมูล และ ออก Rep
 • ปรับเพิ่มหน้า แสดงรายละเอียด app.properties
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • -
Function REP
 • -
Function PETTITION
 • -
Seamless for DMIS Version 0.0.7วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 18/11/2016
version :
0.0.7
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • มีปรับ เรื่องการแสดงผล mouseover
Function REP
 • เพิ่มส่วนของคอลัมน์ Hcode By Summary และปรับชื่อไฟล์
 • เพิ่มรายงาน สำหรับ เขต
Function PETTITION
 • ปรับการออกรายงาน PETTITION PDF
 • เพิ่มการออกรายงาน PETTITION DETAIL EXCEL และปรับชื่อไฟล์
 • ปรับแก้ไขในส่วนที่มีการแก้ไข Web Service
Seamless for DMIS Version 0.0.6วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 14/11/2016
version :
0.0.6
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Import
 • ปรับแก้ไขส่วนของการแสดงข้อมูลรอบ
 • เพิ่มการแสดงผลข้อมูลเครื่องใน Footer
Function 2nd Adjudication
 • -
Function REP
 • เพิ่มส่วนของคอลัมน์ Hcode By Summary
 • เพิ่มรายงาน สำหรับ เขต
Function PETTITION
 • ปรับการออกรายงาน PETTITION PDF
 • เพิ่มการออกรายงาน PETTITION DETAIL EXCEL
 • ปรับแก้ไขในส่วนที่มีการแก้ไข Web Service
Seamless for DMIS Version 0.0.5วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 07/11/2016
version :
0.0.5
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Import
 • ปรับแก้ไขส่วนของการแสดงข้อมูลรอบ
 • เพิ่มการแสดงผลข้อมูลเครื่องใน Footer
Function 2nd Adjudication
 • ปรับแก้ไขส่วนของการแสดงข้อมูลรอบ
 • เพิ่มส่วนของการแสดงข้อมูล Title by Record
 • ปรับแก้ส่วนของการค้นหาข้อมูล PID,HCODE และการล้างข้อมูล
Function REP
 • เพิ่มส่วนของการแสดงข้อมูล Title by Record
Function PETTITION
 • ปรับการออกรายงาน PETTITION PDF
 • Fixed Bug กรณีบันทึกข้อมูลเดิม ต้องใช้เลข PERIOD เดิม
Seamless for DMIS Version 0.0.4วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 31/10/2016
version :
0.0.4
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Import
 • -
Function 2nd Adjudication
 • -
Function REP
 • -
Function PETTITION
 • ปรับการออกรายงาน PETTITION PDF
Seamless for DMIS Version 0.0.3วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 11/10/2016
version :
0.0.3
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Import
 • ปรับให้สามารถค้นหาได้ตามเงื่อนไขที่เลือกจากหน้าจอได้แล้ว
Function 2nd Adjudication
 • เพิ่มส่วนของการแสดงผล POP UP เพื่อดูรายละเอียดของรายการที่จะพิจารณา 2nd Adjudication
 • ปรับให้สามารถค้นหาได้ตามเงื่อนไขที่เลือกจากหน้าจอได้แล้ว
 • ปรับการเข้าใช้งานตาม USER ในแต่ละระดับ O,Z,H
 • ปรับการแสดงผลข้อมูล 2nd Adjudication กรณีที่ไม่พบกิจกรรมใดๆ
 • ปรับการ Export Excel เพื่อบันทึก,อนุมัติ รายการ
Function REP
 • ปรับการเข้าใช้งานตาม USER ในแต่ละระดับ O,Z,H
Function PETTITION
 • ปรับการ Connect URL ที่ TEST ZONE เพื่อทดสอบ
Seamless for DMIS Version 0.0.2วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 22/7/2016
version :
0.0.2
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Function Login
 • เพิ่มให้ระบบสามารถ Login ได้โดยต่อกับ Web Service UCDC
Component Menu
 • ดึงข้อมูล Menu จาก DataBase โดยเทียบจาก Role User
Seamless for DMIS Version 0.0.1วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 6/7/2016
version :
0.0.1
releaseBy :
Seamless For DMIS Team
เรื่อง
รายละเอียด
Start Project
 • เริ่ม Deploy Template ขึ้นเครื่อง Dev