ข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ
 • การจ่ายชดเชยสิ้นปีงบประมาณ 2564 กรณีระบบบริการแพทย์แผนไทย 15/10/2564

  เรียนแจ้งให้หน่วยบริการทราบ การจ่ายชดเชยสิ้นปีงบประมาณ 2564 กรณีระบบบริการแพทย์แผนไทย (รอบการจ่ายงวดเดือนกันยายน 2564) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ปรับเกลี่ยงบประมาณเพื่อให้หน่วยบริการได้ร...

 • การตัดข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายในระบบ Seamless for DMIS ในรอบเดือนกันยายน 2563 21/09/2563

  เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สปสช. ขอประกาศแจ้งปิดรับข้อมูลส่งเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข เพื่อทำการประมวลผลข้อมูลและปิดงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2563 สำหรับระบบท...

 • รูปแบบและความหมาย ของ เลขงวด/เลขที่เบิกจ่าย ที่แสดงในรายงาน REP 15/02/2560

  รูปแบบ : DXXX9988776666 D ระบบ DMIS XXX รหัสโครงการ [ อาทิ เช่น NAP หมายถึง กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี และ CKD หมายถึง กองทุนไต ] ...

เอกสารดาวน์โหลด
 • คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายฯ โปรแกรมฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (DMIS-HD-UC) 10/09/2562
 • เอกสาร UserManual HEM 28/06/2560
 • เอกสาร UserManual CKD 28/06/2560
 • เอกสาร UserManual NAP 28/06/2560


ข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ