ข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ
 • ขอแจ้งขึ้นระบบบูรณาการติดตามข้อมูลการจ่ายชดเชยโรคเฉพาะ (Seamless For DMIS) ใหม่ ใน Version 0.0.65.0.0 (วันที่ 20221101) สำหรับหน่วยบริการ 09/11/2565

  ขอแจ้งขึ้นระบบบูรณาการติดตามข้อมูลการจ่ายชดเชยโรคเฉพาะ (Seamless For DMIS) ใหม่ ใน Version 0.0.65.0.0 (วันที่ 20221101) สำหรับหน่วยบริการ ดังนี้ หน้าการดูรายการ REP ของหน่วยบริการ สามาร...

 • ขอแจ้งแนวทางการดำเนินการกรณีประสงค์ทักท้วงผลการตรวจสอบก่อนจ่ายค่าบริการสาธารณสุข สำหรับหน่วยบริการที่มีข้อมูลที่ไม่ผ่านเงื่อนไขการตรวจสอบรายการ PPFS (กรณีติด Verify รหัส DV001,TV001) 02/11/2565

  เรียน ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน สปสช.ขอแจ้งแนวทางการดำเนินการกรณีประสงค์ทักท้วงผลการตรวจสอบก่อนจ่ายค่าบริการสาธารณสุข สำหรับหน่วยบริการที่มีข้อมูลที่ไม่ผ่านเงื่อนไขการตรวจสอบรายการ PPFS (กรณ...

 • ประกาศแนวทางการดำเนินการสำหรับหน่วยบริการที่มีข้อมูลที่ไม่ผ่านเงื่อนไขการตรวจสอบก่อนจ่าย กรณีการบริการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ และกรณีการป้องกันและควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์ (กรณีติด Verify รหัส DV001, รหัส TV001) 08/08/2565

  1. ให้ดำเนินการ ตามหนังสือแจ้งเวียน ที่ สปสช 6.70/ว.5188 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 2. หน่วยบริการ/สถานพยาบาล ที่มีข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ สามารถส่งเอกสารหลักฐานเพื่อยืนยันการให้บริการ ในโปรแกรม ...

 • รูปแบบและความหมาย ของ เลขงวด/เลขที่เบิกจ่าย ที่แสดงในรายงาน REP 15/02/2560

  รูปแบบ : DXXX9988776666 D ระบบ DMIS XXX รหัสโครงการ [ อาทิ เช่น NAP หมายถึง กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี และ CKD หมายถึง กองทุนไต ] ...

เอกสารดาวน์โหลด
 • เอกสาร UserManual สำหรับ Version 0.0.65.0.0 ขึ้นไป 09/11/2565
 • คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายฯ โปรแกรมฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (DMIS-HD-UC) 10/09/2562
 • เอกสาร UserManual CKD 28/06/2560


ข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ