ข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ
  • ประกาศแนวทางการดำเนินการสำหรับหน่วยบริการที่มีข้อมูลที่ไม่ผ่านเงื่อนไขการตรวจสอบก่อนจ่าย กรณีการบริการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ และกรณีการป้องกันและควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์ (กรณีติด Verify รหัส DV001, รหัส TV001) 08/08/2565

    1. ให้ดำเนินการ ตามหนังสือแจ้งเวียน ที่ สปสช 6.70/ว.5188 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 2. หน่วยบริการ/สถานพยาบาล ที่มีข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ สามารถส่งเอกสารหลักฐานเพื่อยืนยันการให้บริการ ในโปรแกรม ...

  • รูปแบบและความหมาย ของ เลขงวด/เลขที่เบิกจ่าย ที่แสดงในรายงาน REP 15/02/2560

    รูปแบบ : DXXX9988776666 D ระบบ DMIS XXX รหัสโครงการ [ อาทิ เช่น NAP หมายถึง กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี และ CKD หมายถึง กองทุนไต ] ...

เอกสารดาวน์โหลด
  • คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายฯ โปรแกรมฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (DMIS-HD-UC) 10/09/2562
  • เอกสาร UserManual HEM 28/06/2560
  • เอกสาร UserManual CKD 28/06/2560
  • เอกสาร UserManual NAP 28/06/2560


ข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ