ข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ
 • การโอนเงินค่าบริการสาธารณสุขตามนโยบาย ๓๐ บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว 13/05/2567

  เรียน ผู้อำนวยการหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ <span lang="TH" style="font-size:16.0pt;font-family: TH SarabunPSK ,sans-serif; mso-fareast-font-family: Cordia New ;letter-spacing:-...

 • ประชาสัมพันธ์ !!! แนวทางการตรวจสอบข้อมูลการจ่ายชดเชยโรคเฉพาะ กรณีบริการ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว สำหรับการเบิกจ่าย หน่วยนวัตกรรมในพื้นที่นำร่อง 4 จังหวัด 16/01/2567

  ขอแจ้งแนวทางการตรวจสอบข้อมูลการจ่ายชดเชยโรคเฉพาะ กรณีบริการ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว สำหรับการเบิกจ่าย หน่วยนวัตกรรมในพื้นที่นำร่อง 4 จังหวัด ผ่านระบบ Seamless for DMIS ที่เมนู บัตรปร...

 • ขอแจ้งขึ้นระบบบูรณาการติดตามข้อมูลการจ่ายชดเชยโรคเฉพาะ (Seamless For DMIS) ใหม่ ใน Version 0.0.65.0.0 (วันที่ 20221101) สำหรับหน่วยบริการ 09/11/2565

  ขอแจ้งขึ้นระบบบูรณาการติดตามข้อมูลการจ่ายชดเชยโรคเฉพาะ (Seamless For DMIS) ใหม่ ใน Version 0.0.65.0.0 (วันที่ 20221101) สำหรับหน่วยบริการ ดังนี้ หน้าการดูรายการ REP ของหน่วยบริการ สามาร...

 • รูปแบบและความหมาย ของ เลขงวด/เลขที่เบิกจ่าย ที่แสดงในรายงาน REP 15/02/2560

  รูปแบบ : DXXX9988776666 D ระบบ DMIS XXX รหัสโครงการ [ อาทิ เช่น NAP หมายถึง กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี และ CKD หมายถึง กองทุนไต ] ...

เอกสารดาวน์โหลด
 • เอกสาร UserManual สำหรับ Version 0.0.65.0.0 ขึ้นไป 09/11/2565
 • คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายฯ โปรแกรมฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (DMIS-HD-UC) 10/09/2562
 • เอกสาร UserManual CKD 28/06/2560


ข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ