ข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ
  • การตัดข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายในระบบ Seamless for DMIS ในรอบเดือนกันยายน 2563 21/09/2563

    เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สปสช. ขอประกาศแจ้งปิดรับข้อมูลส่งเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข เพื่อทำการประมวลผลข้อมูลและปิดงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2563 สำหรับระบบท...

  • รูปแบบและความหมาย ของ เลขงวด/เลขที่เบิกจ่าย ที่แสดงในรายงาน REP 15/02/2560

    รูปแบบ : DXXX9988776666 D ระบบ DMIS XXX รหัสโครงการ [ อาทิ เช่น NAP หมายถึง กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี และ CKD หมายถึง กองทุนไต ] ...

เอกสารดาวน์โหลด
  • คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายฯ โปรแกรมฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (DMIS-HD-UC) 10/09/2562
  • เอกสาร UserManual HEM 28/06/2560
  • เอกสาร UserManual CKD 28/06/2560
  • เอกสาร UserManual NAP 28/06/2560


ข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ